Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje kvalitetom


03
ФЕБ
2017

CILJ, ISHODI I SADRŽAJ PREDMETA, NAČIN POLAGANJA

NAZIV PREDMETA: UPRAVLJANJE KVALITETOM

Broj ESPB: 6

Nastavnici: Prof. dr Dragan Ćoćkalo

Status predmeta: Obavezni

Studijski programi: Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Odevne tehnologije

1. Obrazovni cilj:

Pre svega, sticanje znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom posebno posmatrano sa aspekta osnovnih postulata koncepta sistema menažmenta kvalitetom, nastanka, evolucije sistema kvaliteta i primene ovog koncepta u praksi (obuhvaćena je serija standarda ISO 9000). Obrazovnim ciljem je predviđeno i u upoznavanje sa ostalim standardizovnim menadžment sistemima koji su sastavni deo integrisanih menadžment sistema (serije standarda ISO 14000, OHSAS 18000, HACCP-ISO 22000, ISO 26000), kao i TQM konceptom.

2. Ishodi obrazovanja (Stečena znanja):

Studenti će biti osposobljeni za razumevanje standardizovanih menadžment sistema i njihovu primenu u organizaciji.

3. Sadržaj/struktura predmeta:

Teorijska nastava obuhvata:

 • Nastanak i evolucija upravljanja kvalitetom: nastanak i evolucija koncepta upravljanja kvalitetom, evolucija koncepta upravljanja kvalitetom, osnove učenja najznačajnijih autora iz oblasti kvaliteta.
 • Kvalitet i upravljanje preduzećima: kvalitet kao globalni fenomen, međusobni odnos poslovnih funkcija u preduzeću, značaj kavaliteta za tržišnu poziciju preduzeća i njegovu konkurentsku sposobnost.
 • Serija međunarodnih standarda ISO 9000: nastanak i evolucija standarda, razvoj serije standarda ISO 9000:1994 (struktura serije standarda), verzija standarda ISO 9000:2000.Opšte karakteristike sistema menadžmenta kvalitetom: dokumentacija, troškovi, prednosti od uvedenog sistema menadžmenta kvalitetom.
 • TQM koncept: osnove koncepta, najzanačajniji autori, modeli TQM-a, kontinualno unapređenje kvaliteta.
 • Alati kvaliteta: neophodnost primene alata kvaliteta, sedam osnovnih alata kvaliteta, novi alati kvaliteta.
 • Serija međunarodnih standarda ISO 14000: nastanak, evolucija, primenjivost, postupak uvođenja i sertifikacija.
 • Serija međunarodnih standarda ISO 18001: nastanak, evolucija, primenjivost.
 • HACCP: osnovni principi i postupci uvođenja, značaj za nacionalnu privredu.
 • ISO 22000: značaj, novi pristupi.
 • IMS - integrisani menadžment sistemi: zahtevi, osnove, projektovanje.
 • Savremeni inženjering i kvalitet: reinženjering, benčmarking.

Vežbe obuhvataju:

 • Prate predavanja na primerima i zadacima. Obrađuju alati kvaliteta i dokumentacija QMS-a. U zavisnosti od nastavnog plana i programa, posebno se obrađuju statističke metode u kontroli i upravljanju kvalitetom. Vežbe obuhvataju pripremu, izradu i odbranu seminarskih radova.

4. Osnovna literatura

 1. Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Upravljanje kvalitetom, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, 2007.
5. Dodatna literatura
 1. Heleta, M., TQM – Model za poslovnu izvrsnost, Educta, Beograd, 2004.
 2. Pavlović, M., Integrisani menadžment sistemi, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, 2010.
 3. Majstorović, V., i  Šibalija, T., Proizvodnja bez škarta - Zero defect manufacturing, JUSK, Beograd, 2012. 
 4. Spasojević Brkić, V., Milanović, D. D., Knežević, S., Lazić, D., i Milanović, T., Sistem menadžmenta kvalitetom i poslovne performanse, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2012.
6. Način polaganja ispita
 • Uslov da se polaže ispit su predati seminarski radovi, obuhvaćeni i predviđeni vežbama iz predmeta.
 • Ispit se sastoji iz dva dela, dela sa zadacima i dela sa teorijom. U zavisnosti od termina zavisi i to da li su ova dva dela u istom danu - u terminu 1, zadaci i teorija nisu u istom danu, već se temin teorije posebno zakazuje; u teminu 2, zadaci i teorija rade se u istom danu, neposredno, jedan nakon drugog dela. Oba dela ispita su u trajanju 45 minuta i polažu se bez dozvoljene literature.
 • Deo ispita sa zadacima je eliminatoran tj. njime je uslovljen deo ispita sa teorijom. Na delu sa zadacima polaže se materija koja je teorijski i praktično obrađivana na vežbama i realizovana kroz seminarske radove: 1. Algoritam i 2. Išikava dijagram. Neki urađeni primeri za ova dva tipa zadatka dostupni su, takođe, na ovoj stranici, u delu "download".
 • Na teoritski deo ispita ne može izaći student koji prethodno nije položio deo ispita sa zadacima. Deo ispita sa teorijom polaže se putem testa sa ukupno 12 pitanja: 5 zatvorenih pitanja, 5 otvorenih pitanja i 2 tzv. lekscijska pitanja. Kod tzv. lekscijskih pitanja očekuje se kombinovanje i kreativna upotreba saznanja iz materije koju obuhvata predmet.
 • Konačna ocena se dobija uzimajući u obzir pozitivan rezultat koji je student ostvario na oba dela ispita, pri čemu se veći značaj (težina) daje pozitivnom rezultatu teorijskog dela ispita.
 • Rezultati ispita su javni i istaknuti najmanje na oglasnoj tabli, a konačni rezultati mogu biti dostupni i na sajtu Fakulteta. Na rezultatima ispita istaknuti su i termini za zaključivanje i upis ocene (tj. formalno unošenje ocene u indeks i prijavu).
 • Na zaključivanju i upisu ocene očekuje se lično prisustvo studenta koji je ispit položio. U slučaju da se student ne odazove na upis ocene, smatraće se da nije zadovoljan predlogom zaključne ocene sa rezultata i na prijavi, u konačnom, će stajati n.d. (nije došao).