Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Obrazovni cilj i ishod obrazovanja

Cilj je da studenti ovladaju osnovnim načelima upravljanja projektima, kao i njegovim metodama i alatima i tako osposobe za učešće i realizaciju zadataka u projektima. Pored upoznavanja sa teorijskim aspektima, vrši se i obučavanje studenata za korišćenje softvera za upravljanje projektima.

Ishod obrazovanja

Studenti osposobljeni da primene znanja u realizaciji projekata, od faze njegovog definisanja, preko realizacije, do zaključenja projekta, uz primenu softvera za upravljanje projektima.