20
СЕП
2011

Dokumenti


ŠV 20 obrazac možete preuzeti ovde.

PRAVNA AKTA FAKULTETA

Datoteka

Opis

Novi Statut fakulteta

 

Statut fakulteta

 Stupio na snagu 13.02.2020.

 

  Prestao da važi 13.02.2020.

 

Pravilnik o pečatu fakulteta

Pravilnik o pecatu Fakulteta, usvojen od strane saveta dana 02.10.2020.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Novi pravilnik je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo 25.2.2019.

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika, usvojen od strane saveta dana 02.10.2020.

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa istraživača

Usvojen od strane Saveta Fakulteta dana 30.10.2020. god.

Pravilnik o postupku za sticanje zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika

Usvojen od strane saveta dana 02.10.2020.

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti

Usvojen od strane Saveta Fakulteta dana 30.10.2020. god.

Pravilnik o radu biblioteke

Usvojen od strane Saveta Fakulteta dana 30.10.2020. god.

Pravilnik o bezbednosti na radu

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, od 17.02.2021.god

Pravilnik o zastiti od pozara

Pravilnik o zaštiti od požara, usvojen od strane Saveta 28.02.2018.

Pravlinik o kriterijumima za visinu i način isplate autorskih honorara

 

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

Pravilnik o organizaciji budžetskog računonovodstva

 

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

 

Usvojen od strane Saveta Fakulteta dana 29.12.2020. god

Pravilnik o nacinu i uslovima ukljucivanja studenata koji su upisani na studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,zavrsetku studija i sticanju zvanja po odredbama Zakona

 

Pravilnik o nacinu i uslovima ukljucivanja studenata koji su upisali studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, završetku studija i sticanju zvanja po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, usvojen 13.2.2008. godine, sa izmenama od 15.10.2008. godine

Pravilnik o standardizaciji časopisa

 

Usvojen je od strane Saveta Fakulteta dana 26.06.2013. god.

Pravilnik o nagrađivanju studenata

 

Usvojen od strane Saveta Fakulteta dana 17.02.2021.

PRAVILNIK O UŽIM NAUČNIM I UMETNIČKO- STRUČNIM OBLASTIMA NA TEHNIČKOM FAKULTETU „MIHAJLO PUPIN“ ZRENJANIN SA PODELOM NASTAVNIH PREDMETA

 

Dana: 18.07.2014. god.

Na osnovu člana 65. Zakona o visokom obrazovanju ( Sl. glasnik RS br.

76/05,100/07,-autentično tumačenje,97/08,44/10,93/12 i 89/13), člana 41. Stav 3.; Pravilnika o radu stručnih veća Senata Univerziteta u Novom Sadu br. 04-100/8 od 27.02. 2020. sa izmenama i dopunama; Statuta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu br. 01-2888/1 od 18.06.2006 . god. sa izmenama i dopunama Naučno nastavno veće Fakulteta na sednici održanoj dana 16.07.2014. god. sa izmenama od 30.12.2014., 23.09.2015., 18.11.2016., 01.06.2020. 19.10.2020.

Pravilnik o polaganju ispita

 

Usvojen od strane Saveta Fakulteta dana 30.10.2020. god.

Pravilnik o upisu na osnovne i master studije

 

Usvojen od strane saveta dana 05.10.2020.

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane završnog, diplomskog i master rada

 

Pravilnik o odbrani završnog, diplomskog i master rada

 

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

 

Usvojen 20.02.2013. god. od strane nastavno-naučnog veća Fakulteta

Pravilnik o načinu i postupku izrade, odbrane doktorske disertacije

Usvojen od strane Nastavno-naučnog veća dana 18.01.2017 god.

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

Poslovnik o radu Izbornog veća

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

Poslovnik o radu Katedre

Usvojen od strane saveta dana 02.10.2020.

Pravilnik o upisu na doktorske studije

Usvojen od strane Nastavno-naučnog veća dana 08.05.2013. god sa izmenama od 09.01.2017. god.

Pravilnik o izvođenju nastave

Usvojen od strane Nastavno-naučnog veća dana 11.06.2013. god

Pravilnik o radu

Usvojen od strane saveta dana 02.10.2020.

Pravilnik o rangiranju studenata za upis na budžet u narednoj školskoj godini

Usvojen od strane Nastavno-naučnog veća dana 05.07.2017.

 

 

Pravilnik o poništaju stečenog akademskog naziva magistra nauka i naučnog naziva doktora nauka

Usvojen od strane Saveta Fakulteta 09.06.2015. god.

Pravilnik o utvrđivanju plata, naknada i ostalih primanja

Usvojen od strane Saveta Fakulteta 28.02.2011. god. sa izmenama od 23.11.2011 god., 26.12.2012 god, 29.12.2013, god.13.11.2013, god.27.02.2014 god.07.10.2014. god.

Pravilnik o rangiranju studenata doktorskih studija prilikom upisa u narednu skolsku godinu

Usvojen od strane Nastavno-naučnog veća dana 30.12.2015. god. sa izmenama i dopunama od 13.09.2016. god.

 

 

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenјa službenih vozila

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

 

Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanja usluga

Usvojen od strane Saveta fakulteta 17.02.2021. god.

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Usvojen od strane Saveta dana 22.01.2021.

Pravilnik o izvođenju pristupnih predavanja

Usvojen od strane saveta dana 02.10.2020.

Kodeks o akademskom integritetu

Usvojen od strane Saveta fakulteta 24.11.2016 god.

Kodeks ponašanja i oblačenja

Usvojen na sednici Nastavno-naučnog veća 26.8.2016. godine

Odluka o statusu studenta koji su upisani 2006/2007.,2007/2008.,2008/2009. godine

Usvojena od strane Nastavno-naučnog veća dana 7.12.2016. god

Pravinik o poklonima

Usvojen od strane Saveta dana 30.10.2020. god

Pravilnik o prevenciji korupcije

Usvojen od strane Saveta dana 30.10.2020. god

Pravilnik o sukobu interesa

Usvojen od strane Saveta dana 30.10.2020. god

 

UPUTSTVA ZA IZRADU RADOVA

Datoteka

Opis

Znak fakulteta

Znak fakulteta u .bmp formatu

Znak univerziteta

Znak univerziteta u .bmp formatu

 Izgled prve i druge strane doktorske disertacije - Važi za diplomski rad, master rad, magistarsku tezu i doktorsku disertaciju


SEMINARSKI RAD

Uputstvo za tehnicku obradu seminarskog rada

Opšte uputstvo za tehnicku obradu seminarskih radova (Izmenjeno 2.12.2020. godine)

 

DIPLOMSKI RAD

Obrazac prijave diplomskog rada

Obrazac iz skriptarnice Fakulteta

Uputstvo za tehnicku obradu diplomskog rada

Opšte uputstvo za tehnicku obradu diplomskog rada
(uz znak Univerziteta sa leve strane i znak Fakulteta sa desne strane, izmena usvojena na sednici Nastavno naucnog veca 16.12.2009. godine)

 

MASTER RAD/MAGISTARSKA TEZA

Pravilnik o načinu i postupku izrade i odbrane master rada

Opis postupka izrade i odbrane Master rada

Obrazac prijave master rada

Obrazac za prijavu master rada koji važi od 01.06.2015. godine.

 Ključna dokumentacijska informacija Postavlja se u radu pre sadržaja

Uputstvo za tehnicku obradu master rada/magistarske teze

Opis nacina tehnicke obrade Master rada
(uz znak Univerziteta sa leve strane i znak Fakulteta sa desne strane, izmena usvojena na sednici Nastavno naucnog veca 16.12.2009. godine)

 

DOKTORSKA DISERTACIJA

Obrazac za prijavu magistarske teze i doktorske disertacije

Obrazac za prijavu magistarske teze i doktorske disertacije

 Ključna dokumentacijska informacija

 Postavlja se u radu pre sadržaja

Uputstvo za tehnicku obradu doktorske disertacije

Plan tretmana podataka - Obrazac

 

Opšte uputstvo za tehnicku obradu teza i disertacija
(uz znak Univerziteta sa leve strane i znak Fakulteta sa desne strane, izmena usvojena na sednici Nastavno naucnog veca 16.12.2009. godine)

  
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA - Obrazac koji se koriči u radu pre sadržaja
 Kljucna dokumentacijska informacija ZIP arhiva sa obrascem i popunjenim primerom
 Obrazac  preuzmi obrazac
 Popunjen primer preuzmi primer
 

NASTAVNA ARHIVA

Spisak nastavnika 1990-2008

Spisak nastavnika na osnovnim i poslediplomskim studijama od 1990-2008. godine

Spisak obrazovnih profila 1990-2008

Spisak obrazovnih profila od 1990-2008. godine

 

IZVEŠTAJ I PLAN RADA FAKULTETA

GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Godišnji izveštaj 2019/20

Godišnji izveštaj 2018/19

Godišnji izveštaj 2017/18

Godisnji Izvestaj 2016/17

Godisnji Izvestaj 2015/16

Godisnji izvestaj 2013/14

Godisnji izvestaj 2012/13

Godisnji izvestaj 2011/12


GODIŠNJI PLAN

Godišnji plan za 2020/21

Godišnji plan za 2019/20

Godišnji plan za 2018/19

Godišnji plan za 2017/18

Godišnji plan za 2016/17

Godišnji plan za 2014/15

Godišnji plan za 2012/13

Godišnji plan za 2010/11

 


Plan javnih nabavki 2019. godina

Finansijski plan za 2018. godinu

Plan investicionih ulaganja za 2017. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu

Rebalans finansijskog plana za 2016. godinu

Finansijski plan za 2016

Rebalans finansijskog plana za 2015. godinu (druga izmena)

Rebalans finansijskog plana za 2015

Finansijski plan za 2021

Finansijski plan za 2020

Finansijski plan za 2015

Finansijski plan za 2014

Finansijski plan za 2013. godinu nakon rebalansa

Obrazloženje rebalansa finansijskog plana za 2013. godinu

Plan nabavki za 2021. god

Plan nabavki za 2020. god

Plan nabavki za 2018. god

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje 2021. god

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje 2018. god

Plan nabavki za 2017. god

Plan nabavki za 2016 sa izmenama (10.10.2016.)

Plan nabavki za 2016. god

Rebalans plana nabavki za 2015. godinu (druga izmena)

Rebalans plana nabavki za 2015 god.

Plan nabavki za 2015. god

Plan nabavki za 2014. god

Plan javnih nabavki za 2013. godinu

Obrazloženje plana javnih nabavki

Završni račun za 2014. god

Završni račun za 2015. god

Završni račun za 2016. god

Završni račun za 2017. god

Završni račun za 2019. god

Informator o radu

 

 

 OBRASCI

Obrazac za kotizacije i putovanja

Uputstvo za plaćanje smeštaja, kotizacija i putovanja

OSTALO

NOVI Vazeci cenovnik

 

PROCEDURE O KORIŠĆENJU RAČUNARA I OPREME U RAČUNARSKIM LABORATORIJAMA

Novi cenovnik - Usvojen na sednici saveta Fakulteta 15.05.2019. godine

 

Rešenje o dopuni dozvole za rad 2015

Dozvola za rad 2014

Dozvola za rad 2012

Dopuna odluke za rad iz 2012

Akreditacija nauke

 

Uputstvo za plaćanje diploma

Interno uputstvo izdavanja diplome i dodatka diplome