1974.
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin započeo je sa radom kao Pedagoško-tehnički fakultet koji je osnovan 1974. godine, kao visokoobrazovna naučna organizacija za školovanje kadrova za politehničko obrazovanje i vaspitanje.
1979.
Tokom 1979. godine Fakultet je proširio delatnost i na obrazovanje informatičara - profesora informatike.
1983.
U periodu od 1983. godine započeto je obrazovanje nastavnika praktične nastave saobraćajne i metalske struke.
1986.
Izvršeno je udruživanje Pedagoško-tehničkog fakulteta sa Višom tehničkom školom iz Zrenjanina pod imenom Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". U okviru novoosnovanog Fakulteta formirani su: Institut za politehniku, Institut za mašinstvo i Tehnološki odsek.
1987.
Godine 1987. uvedena su dva nova inženjerska profila - diplomirani inženjer tekstilno-mašinske struke i diplomirani inženjer za razvoj-mašinske struke.
1990.
Na osnovu Zakona o univerzitetu Republike Srbije, 1990. godine iz postojećeg Fakulteta izdvojena je ponovo Viša tehničk škola, a Institut za politehniku sa delom Instituta za mašinstvo je ostao takođe pod nazivom Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin.
1996.
Godine 1996. uveden je novi inženjerski profil - diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima.
1998.
Godine 1998. uveden je novi inženjerski profil - diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima u medicini.
1999.
Godine 1999. uveden je novi inženjerski profil - diplomirani inženjer za razvoj - upravljanje kvalitetom.
Aktivirano je komunikaciono čvorište bazirano na ISDN tehnologiji, sa linkom od 64kbps do PTT provajdera.
Planira se usklađivanje poslovanja Fakulteta sa standardom ISO 9001.
2000.
Uveden sistem kvaliteta na Fakultetu. Sertifikat sa serijskim brojem QA:041000744 zvanično je dostavljen Fakultetu 23.06.2000. na manifestaciji "Otvorena vrata Fakulteta".
Otvoren amfiteatar na Fakultetu.
2001.
Pokrenuta informatička tribina.
Pored još dva fakulteta u zemlji, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" je dobio donaciju licenciranog softvera CAD.
Pocev od školske 2001/2002. godine na fakultetu počinje sa radom novi smer: Diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva-informatičke struke.
2002.
Fakultet je dobio školske 2001/2002. godine od Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj 4 naučna projekta:

1. Učenje na daljinu u oblasti nauke,
2. Sistem za učenje na daljinu zasnovan na Internet tehnologijama uz korišćenje multimedijalnih obrazovnih računarskih softvera u oblasti tehnološkog razvoja,
3. Web bazirani sistemi za elektronsko poslovanje lokalne uprave i komunalnih službi u oblasti tehnološkog razvoja,
4. Racionalizacija potrošnje energije prirodnog gasa u kotlovskim postrojenjima u domažinstvu iskoršćenjem gornje toplotne moći prirodnog gasa u oblasti energetske efikasnosti

Pocev od školske 2002/2003. godine na fakultetu otvoren je za upis studenata na osnovne studije novi smer: Diplomirani inženjer za proizvodni menadžent.
2009.
U okviru akreditacionog postupka Ministarstva prosvete Republike Srbije u okviru Bolonjskog procesa, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu je uspešno akreditovan u oblasti visokoškolskog obrazovanja kao ustanova i akreditovan za studijske programe osnovnih i master studija i to za 4 obrazovne profila na osnovnim i 4 obrazovna profila na master studijama. Podaci o akreditaciji su dostupni u okviru web sajta Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta od 24.6.2009. godine: http://www.kapk.org/images/stories/odluke/IV_CIKLUS.pdf. Na ovaj način, omogućena je akreditovana realizacija nastave u oblasti osnovnih i master studija za oblasti: inženjerski menadžment, odevna tehnologija, industrijsko inženjerstvo, informacione tehnologije.