Kadar/Nastavno-osoblje/1

Михајловић Вишња (Ванредни професор - шеф катедре)

06. 09. 2023.

Емаил: visnja.mihajlovic@tfzr.rs

Предмети:

1. Управљање опасним отпадом
2. Одрживо коришћење природних ресурса
3. Основни принципи управљања водама
4. Поступци и постројења за третман вода

Координатор ERASMUS програма

Вујић Богдана (Редовни професор - Продекан за финансије)

05. 09. 2023.

Емаил: bogdana.vujic@tfzr.rs

Предмети:

 1. Еколошко инжењерство
  2. Заштита и унапређење животне средине
  3. Интегрални катастар загађивача
  4.Мониторинг животне средине
  5.Пројектовање и планирање у животној средини
  6.Стручна пракса

Члан Међународне организације за управљање отпадом  (International Solid Waste Association-ISWA)

Марчета Уна (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: una.marceta@tfzr.rs

Предмети:

1. Еколошко инжењерство
2. Управљање опасним отпадом
3. Управљање чврстим отпадом
4. Основни принципи управљања водама
5. Заштита и унапређење животне средине
6. Пројектовање и планирање у животној средини

Берковић Ивана (Редовни професор - шеф катедре)

06. 09. 2023.

Емаил: ivana.berkovic@tfzr.rs

Предмети:

1.Експертни системи у образовању
2.Логички системи у техници
3.Математичка логика, Математичка логика у рачунарству
4.Основе програмирања
5.Рачунарска графика 1
6.Рачунарска графика 2
7.Рачунарско дизајнирање
8.Системи вештачке интелигенције/Вештачка интелигенција
9. Напредне технике вештачке интелигенције

 

Члан је редакције часописа Computer Science and Information Systems ComSIS од 2003. године.

Рецензент је за процену испуњености стандарда за акредитацију високошколских установа Републике Србије од 2007. године.

Организовање конференција

Бртка Владимир (Редовни професор)

06. 09. 2023.

Емаил: vladimir.brtka@tfzr.rs

Предмети:

 1. Анализа података
  2. Експертни системи
  3.Интелигентни програмски системи
  4.Криптографија
  5.Машинско учење
  6.Меко рачунарство
  7.Фази системи и неуронске мреже
  8.Развој интерактивних програма и видео игара
  9. Управљање пословним подацима

Члан: Association for Computing Machinery (ACM)

Члан организационог одбора: VI Mеђународна конференција: Информатика, квалитет и нове информационе технологије, 1996.

Члан организационог одбора међународне конференције Applied Internet and Information Technologies

Глушац Драгана (Редовни професор)

06. 09. 2023.

Емаил: dragana.glusac@tfzr.rs

Предмети:

 1. Мултимедијални системи
  2. Интернет алати и сервиси
  3. Методика наставе информатике
  4. Електронско учење
  5. Е-образовање
  6. Методологија развоја софтвера
  7. Методичка пракса 2
  8. Методика техничког и информатичког образовања
  9. Методика наставе информатике, технике и технологије

 

Добриловић Далибор (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: dalibor.dobrilovic@tfzr.rs

Предмети:

 1. Безбедност и заштита података
  2.Комуникационе и рачунарске мреже
  3.Комуникациони системи
  4. Савремене комуникационе технологије и мреже
  5. Рачунарске комуникације и интернет
  6. Рачунарске мреже
  7.Софтверски алати у мерним и регулационим системима
  8.Стручна пракса
  9.Заштита података и рачунарских мрежа
  10.Управљање комуникационом инфраструктуром

Чланства у стручним организацијама
IEEE Computer Society,
ACM,
ACM SIGCOM,
IGIP

Уређивање часописа, организовање конференција

Радосав Драгица (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: dragica.radosav@tfzr.rs

Предмети:

1.Методологија истраживачког рада у техничко-технолошким наукама
2.Информатичке технологије
3.Методологија научно-истраживачког рада
4.Методологија истраживачког рада
5.Софтверско инжењерство 1

Ментор на преко 250 дипломских радова. Ментор на 14 магистарских теза.

Ментор на 14 докторских дисертација.

Ментор награђеним студентима за израду научних темата. Аутор-коаутор 17 уџбеника и 11 збирки-практикума.

Члан научног одбора неколико међународних скупова.

Учесник или руководилац на 23 пројекта. Руководилац пројекта од посебног интереса за науку и технолошки развој АПВојводина бр. 114-451-3044/2011-03. Наслов пројекта: Приступачност персонализованих веб портала (особама са поремећајима разликовања боја и слабовидим особама).

Редован професор за ужу научну област Софтверски инжињеринг, на Универзитету „Џемал Биједић“ у Мостару.

 

Усавршавања :

1.University of Lleida, Escola Politecnica Superior

Tempus Project No. CD_JEP-16110-2001, “Curriculum improvement” (introduction of new course of DBMS). Lleida, Španija, mesec dana /jul 2003.godine

2.University of Lleida, Escola Politecnica Superior

Tempus Project No. CD_JEP-16110-2001, “Curriculum improvement” (introduction of new course: Software engineering), Lleida, Španija, mesec dana /avgust-septembar 2004.godine

Project No.DL2002-03, „Distant Learning Programme“ (Bosnia and Herzegovina), financed by WUS Austria –Dragica Radosav-author of E-learning: Data structures and algorithms; E-learning: DBMS (Data Base Management Systems), Sarajevo, BiH, 2002-2003 4.Project No. CDP+ No.01-DzB-04 (3), „Curriculum development” (Bosnia and Herzegovina)., financed by WUS Austria, Dragica Radosav- preparation of content and textbook: Software Engineering, Sarajevo, BiH, 2004-2005

Радуловић Биљана (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: biljana.radulovic66@gmail.com

Предмети:

 1. Архитектура система за руковање базама података
  2. Базе података 1
  3. Базе података 2
  4. Информациони системи
  5. Информациони системи 1
  6. Информациони системи 2
  7. Комплексне базе података
  8. Пословна интелигенција
  9. Системи за управљање пословним процесима
  10. Пројектовање информационих система

Уређивање часописа, организовање конференција
• Члан Уређивачког одбора часописа "COMSIS", Универзитет у Новом Саду, од 2003.године
• Члан организационог одбора мeђународнe конференције "Applied Internet and Information Technologies"

Стојанов Жељко (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Предмети:

1. Дистрибуирани софтверски системи
2. Методе за прикупљање и анализу пословних података
3. Напредне технике програмирања
4. Организација и архитектура рачунарских система
5. Рачунарско мерење и индустријски мониторинг
6. Рачунарско мерење и индустријски мониторинг
7. Софтверска решења за финансије и менаџмент
8. Конкурентно програмирање
9. Рачунарски системи
10. Системи базирани на знању
11. Управљање процесима и знањем у образовању
12. Управљање животним циклусом софтвера
13. Савремене софтверске архитектуре
14. Нетехничке вештине у софтверском инжењерству
15. Инжењеринг софтверских захтева
16. Управљање процесима и знањем у пословању

Чланства у професионалним организацијама

Члан професионслних организација IEEE Computer SocietyAssociation for Computing Machinery (ACM).

Чланства у програмским и уређивачким одборима часописа и конференција

Члан програмског и организационог одбора конференције International conference on Applied Internet and Information Technologies

Члан програмског одбора конференције Conference of Information Technology and Development of Education - ITRO

Члан уређивачког одбора часописа Journal of Software Engineering & Intelligent Systems (JSEIS)

Остало

Члан пчеларског друштва "Миливој Бугарски" Зрењанин

Члан Савеза пчеларских организација Србије (СПОС)

Члан Надзорног одбора Рукометног клуба "Пролетер" Зрењанин

Кази Золтан (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: zoltan.kazi@tfzr.rs

Предмети:

 1. Тестирање софтвера
  2. Програмски језици
  3. Управљање рачунарском инфраструктуром предузећа
  4. Развој софтвера отвореног кода
  5. Системска анализа и пројектовање
  6. Моделовање података
  7. Програмски језици за примену у пословним системима
  8. Информациони системи у образовању

Члан Савета факултета 2016-2018. и 2022.-2023. године

Члан Oдбора за самовредновање и интерну евалуацију Факултета

Члан Kатедре за информационе технологије

Члан Наставно-научног већа Факултета

Члан Изборног већа Факултета

Члан Етичке комисије Факултета 2016-2021. године

Члан Централне комисије за пријемни испит 2016-2018. године

Члан комисије за верификацију картона научних радника

Администратор репозиторијума отворене науке УНС.

5. Мeђународна конфeрeнциjа "Ecology of Urban Areas - URBANECO” 2016, Зрењанин, Србија, Члан организационог одбора.

6. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2016, Битољ, Македонија,  Члан програмског одбора.

7. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2017, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

8. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2018, Битољ, Македонија,  Члан програмског одбора.

10. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2020, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

11. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2021, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

12. Мeђународна конфeрeнциjа "Applied Internet and Information Technologies - AIIT“ 2022, Зрењанин, Србија,  Члан програмског и организационог одбора.

13. Мeђународна конфeрeнциjа "International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2017", Устрон, Краков, Пољска, Члан програмског одбора.

14. Мeђународна конфeрeнциjа "International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2018", Познан, Пољска, Члан програмског одбора.

2. Стручна трибина Алумни@TFZR - Искуства програмера у пракси, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 20.3.2017.

8. Мeђународна конфeрeнциjа "International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection", Зрењанин, 11-12.10.2018.

13. International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2017, Ustron, Poland. (2 рецензије)

40. MIPRO 2017, Јubilee International Convention, 22.-26.05.2017., Opatija, Croatia. (1 рецензија)

7. ICAIIT, International Conference on Applied Internet and Information Technologies, 05.10.2017., Zrenjanin. (1 рецензија)

14. International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures - BDAS 2018, Poznan, Poland. (2 рецензије)

8. ICAIIT, International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Bitolj, FYR Makedonija, 05.10.2018. (1 рецензија)

Рецензент међународног часописа са СЦИ листе „International Journal of Engineering Education“, категорија М23, ISSN 0949-149X. (3 рецензије)

Рецензент часописа „IPSI Transactions on Internet Research“, категорија М53, ISSN 0949-149X. (1 рецензија)

Бртка Елеонора (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: eleonora.brtka@tfzr.rs

Предмети:

 1. Документ менаџмент системи
  2.Методе програмирања
  3.Мобилне технологије и програмирање
  4.Основе програмирања
  5.Алгоритми и структуре података
  6.Пројектовање софтвера
  7.Системи за управљање документима
  8.Интелигентни агенти
  9.Управљање ИТ пројектима
 • Члан програмског и организационог одбора конференције International conference on Applied Internet and Information Technologies
 • Члан организационог и научног одбора International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection - IIZS, 2013
 • Члан организационог одбора: IX Mеђународна конференција: Информатика, квалитет и нове информационе технологије, 2000.
 • Члан организационог одбора: VIII Mеђународна конференција: Информатика, квалитет и нове информационе технологије, 1998.

Кази Љубица (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил:

 • ljubica.kazi@tfzr.rs
 • ljubica.kazi@gmail.com

КОНСУЛТАЦИЈЕ на факултету (летњи семестар 2022/23):

 • СРЕДА    18.00 - 19.00
 • ПЕТАК - 11.30 - 13.00

ОНЛАЈН КОНСУЛТАЦИЈЕ (по договору са студентима)

Google classroom предмет: "Љубица Кази - КОНСУЛТАЦИЈЕ"

Код предмета: bjqxmwk

Google meet link: https://meet.google.com/lookup/cmhqphup3y

Предмети:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 • Интернет програмирање - наставник
 • Програмски преводиоци - наставник и асистент
 • Софтверско инжењерство 2 - наставник и асистент
 • Развој вишеслојног софтвера - наставник,акредитација 2021
 • Стандардизација развоја софтвера - наставник,акредитација 2021
 • Веб програмирање - наставник,акредитација 2021
 • Пословни информациони системи - наставник, акредитација 2021
 • Географски информациони системи - асистент, акредитација 2021
 • ИТ у здравству - наставник и асистент, акредитација 2021, (од маја 2022 по одлуци Катедре)

МАСТЕР СТУДИЈЕ

 • Дистрибуирани информациони системи - наставник и асистент
 • Информациони систем школе - асистент
 • Пројектовање информационих система - асистент
 • Системи за управљање пословним процесима - асистент
 • Квалитет развоја софтвера -наставник, акредитација 2021
 • Софтверски обрасци и развојни оквири - наставник, акредитација 2021
 • E-здравство - наставник и асистент, акредитација 2021 (од маја 2022 по одлуци Катедре)

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА:

1. Члан Удружења професора информатике (од 2016)

2. Члан Ассоциатион фор Цомпутинг Мацхинерy - АЦМ (од 2011)

ЧЛАН ОРГАНИЗАЦИОНИХ И ПРОГРАМСКИХ ОДБОРА КОНФЕРЕНЦИЈА:

1. “Информатицс ин едуцатион, qуалитy анд неw информатион тецхнологиес”("Информатика у образовању, квалитет и нове Информационе технологије"), 1998-2000,
2. “Информатион анд цоммуницатион тецхнологиес фор смалл анд миддле ентерприсес” 2011.
3. „Апплиед интернет анд Информатион Тецхнологиес” АИИТ 2012-данас
4. Информатион тецхнологy анд едуцатион девелопмент ИТРО, 2018-данас

ПРОФЕСИОНАЛНА АНГАЖОВАЊА НА ФАКУЛТЕТУ:
1. Организатор стручних трибина на Факултету, у сарадњи са привредом, институцијама и школама

2. Координатор стручне праксе у Градској управи града Зрењанина од 2017-данас

3. Координатор алумни Факултета - од 2014-данас

4. Програмер за софтвер за потребе Факултета (софтвер за дипломе, део сајта - алумни, скриптарница) - од 2014- данас

5. Wеб администратор од септембра 2021. године

ДРУГА АНГАЖОВАЊА НА ФАКУЛТЕТУ:

1. Члан тима за увођење система ИСО9000 на Факултету 1998/2000, интерни оцењивач квалитета

2. Продекан за наставу у школској 2018/19

Пардањац Марјана (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: marjana.pardanjac@tfzr.rs

Консултације:

Термини консултација у зимском семестру шк. 2022-23 су:

 • уторак - 11.00 - 12.00
 • среда - 11.00 - 12.00

Предмети:

 1. Информатичке технологије
  2. Стоно издаваштво
  3. Рачунарска анимација
  4. Моделовање и симулације у настави
  5. Дигитална складишта у настави
  6. Школска пракса

Члан научног и организационог одбора Међународне  конференције ИТРО

Члан уређивачког одбора часописа ИТРО

Макитан Весна (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: vesna.makitan@tfzr.rs

Предмети:

1.Менаџмент информационих технологија
2.Операциона истраживања
3.Нумеричка математика
4.Основе он-лине медија
5.Управљање ИТ пројектима
6.Агилне методологије
7.Управљање пројектима
8.Управљање софтверским пројектима

Чланства у Научним и Организационим одборима Конференција на Факултету.

Огњеновић Вишња (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: visnja.ognjenovic@tfzr.rs

Предмети:

 1. Анализа података
  2. Интелигентни програмски системи
  3. Логички системи у техници
  4. Математичка логика
  5. Основе криптографије
  6. Рачунарско дизајнирање
  7. Системи вештачке интелигенције / Вештачка интелигенција
  8. Системи за подршку одлучивању
  9. Системско програмирање
  10. Управљање пословним подацима
  11. Математичка логика у рачунарству
  12. Препознавање облика у мултимедији
  13.Увод у науку о подацима
  14.Програмирање за науку о подацима

Члан организационог одбора међународне конференције Интернатионал цонференце он Апплиед Интернет анд Информатион Тецхнологиес, 2012-2021, Зрењанин, Србија

Габоров Маја (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: maja.gaborov@tfzr.rs

Предмети:

1. Менаџмент информационих технологија
2.Основе он-лине медија
3.Управљање софтверским пројектима
4.Управљање рачунарском инфраструктуром предузећа
5.Софтверска решења за финансије и менаџмент
6.Методе за прикупљање и анализу пословних података
7.Информатичке технологије
8.Теорија информација и комуникација
9.Алгоритми и структуре података

Вецштејн Игор (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил:  igor.vecstejn@tfzr.rs

Предмети:

 1. Криптографија
 2. Меко рачунарство
 3. Мобилне технологије и програмирање
 4. Методе програмирања
 5. Рачунарски системи
 6. Фази логички системи

Блажић Марко (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: marko.blazic@tfzr.rs

Предмети:

1.Интернет алати и сервиси
2.Методологија развоја софтвера
3.Тестирање софтвера
4.Софтверско инжењерство 1
5.Конкурентно програмирање
6.Препознавање облика у мултимедији
7.Визуализација података
8.Увод у науку о подацима
9.Програмирање за науку о подацима
10.Напредне технике програмирања

Мазалица Милица (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил:

 • milica.mazalica@tfzr.rs,
 • milicamazalica@gmail.com

Предмети:

1. Информациони системи
2. Информациони системи 1
3. Информациони системи 2
4. Пројектовање информационих система
5. Комплексне базе података
6. Рачунарске комуникације и интернет
7. Пословна интелигенција
8. Интернет програмирање
9. Савремене комуникациoне технологије и мрежe
10. Комуникациони системи

Михајловић Синиша (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: sinisa.mihajlovic@tfzr.rs

Предмети:

1. Информатичке технологије
2. Напредне технике вештачке интелигенције
3. Дизајн софтвера
4. Програмски језици за примену у пословним системима
5. Компјутерска графика 1
6. Компјутерска графика 2
7. Заштита података и рачунарских мрежа
8. Безбедност и заштита података

Премчевски Велибор (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: velibor.premcevski@tfzr.rs

Кабинет: 50

Предмети:

 1. Internet tehnologije
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Internet marketing i e-trgovina
 4. Osnove internet marketinga i e-trgovine
 5. Operativni sistemi
 6. Razvoj softvera otvorenog koda

Стојков Александра (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил:

 • aleksandra.stojkov@tfzr.rs
 • sahskica.s@gmail.com

Предмети:

 1. Системи за подршку одлучивању 
 2. Базе података 1
 3. Базе података 2
 4. Експертни системи
 5. Дистрибуирани софтверски системи
 6. Управљање животним циклусом софтвера
 7. Агилне методологије
 8. Архитектура система за руковање базама података
 9. Софтверски алати у мерним и регулационим системима
 10. Савремене софтверске архитектуре
 11. Нетехничке вештине у софтверском инжењерству
 12. Инжењеринг софтверских захтева
 13. Дистрибуирани информациони системи

Тасић Немања (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: nemanja.tasic@tfzr.rs

Предмети:

1. Пројектовање образовног софтвера
2. Теорија информација и комуникација
3. Пословна администрација
4. Методика наставе технике
5. Материјали
6. Увод у технику
7. Методологија развоја софтвера
8. Информатичке технологије
9. Информатика у заштити животне средине
10. Моделарство
11. Увод у техничке системе
12. Интеракција човек-рачунар
13. Интернет алати и сервиси
14. Мултимедијални системи

Амижић Вук (Сарадник у настави)

06. 09. 2023.

Емаил: vuk.amizic@tfzr.rs

Консултације:

 • Среда 16.00 - 17.30 часова
 • Петак 14.30 - 16.00 часова

Боровина Јована (Сарадник у настави)

06. 09. 2023.

Емаил: jovana.borovina@tfzr.rs

Кабинет: 22

Шељмеши Далибор (Сарадник у настави)

06. 09. 2023.

Емаил: dalibor.seljmesi@tfzr.rs

Ћоћкало Драган (Редовни професор - шеф катедре)

05. 09. 2023.

Емаил:

 • cole@tfzr.uns.ac.rs
 • dragan.cockalo@tfzr.rs

Консултације:

 • Среда: 10:00 do 12:00
 • Петак: 10:00 do 12:00

(У случају да се настава не реализује на Факултету, консултације се реализују у складу са препорукама руководства, а према договору.)

Кабинет: 32a, други спрат

Предмети:

 1. Предузетништво
  2. Инжењерске методе
  3.Инжењерство и иновације
  4. Менаџмент трендови
  5. Глобално пословање
  6. Финансијски менаџмент
  7. Бизнис план
  8. Управљање квалитетом
  10. Наука о индустријском инж.и менаџменту
  11. Менаџмент система квалитета
  12. Предузетнички менаџмент
 • Од 2011. године укључен у реализацију International Symposium "Engineering Management and Competitiveness" (EMC), у организационом и научном одбору. Члан сам начног и/или организационог одбора још неких домаћих и међународних конференција.
 • Од броја 1/2011. укључен у припрему и објављивање научног часописа Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) (p-ISSN 2334-9638; e-ISSN 2217-8147), категорисаног од стране МПНТР у ранг М52, прво као помоћник уредника, а од друге свеске броја 6/2016. као главни уредник.
 • Године 2016. био гостујући уредник у броју 44(2) часописа International Journal Advanced Quality (p-ISSN 2217-8155; e-ISSN 2560-3884), категорисаног од МПНТР као М53.
 • Од 2011. године руководи радом Одбора за квалитет и интерну евалуацију на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанин. Од исте године учествује у раду Одбора за квалитет Универзитета у Новом Саду.
 • У неколико мандата члан Савета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину.
 • Од 2004. г. члан ЈУСК-а/UASQ (Јединствено удружење Србије за квалитет/Unified Association of Serbia for Quality) и активно укључен у рад ове националне организације, као члан председништва од 2008.
 • Прошао обуку и сертификован за екстерног оцењивача система менаџмента квалитетом према ISO 9000:1994 и ISO 9000:2000 (сертификат издат од стране консултанско-образовне куће ATI (Чикаго, САД, IRCA)). На Факултету, у периоду октобар 1999. – јун 2000. године, ангажован у реализацији пројекта увођења система обезбеђења квалитета према ISO 9001:1994 стандарду као члан Одбора за квалитет. Учествовао сам у разради више развојних пројеката за привреду.

Николић Милан (Редовни професор - декан Факултета)

06. 09. 2023.

Емаил: milan.nikolic@tfzr.rs

Предмети:

1. Организационо понашање
2. Управљање процесима рада
3. Лидерство
4. Методе управљања и одлучивања
5. Ефективни менаџмент
6. Стратегијски менаџмент
7. Наука о индустријском инжењерству и менаџменту
8. Одабрана поглавља из односа с јавношћу
9. Одабрана поглавља из метода одлучивања
10.Увод у писање научног рада

Сања Станисављев (Ванредни професор - продекан за наставу)

06. 09. 2023.

Емаил: sanja.stanisavljev@tfzr.rs

Предмети:

1.Poslovna ekologija
2.Upravljanje tehnološkim razvojem
3.Reinzenjering
4.Organizacija poslovnih sistema
5.Upravljanje rizikom
6.Menadzment оdrzivog razvoja
7.Planiranje i upravljanje proizvodnjom

Продекан за наставу

Терек Стојановић Едит (Ванредни професор)

06. 09. 2023.

Емаил: edit.terek@tfzr.rs

Предмети:

1.Organizaciona kultura
2. Organizaciono ponašanje
3.Menadzment znanja
4.Upravljanje kreativnim potencijalima
5.Strucna praksa 1
6.Strucna praksa 2
7.Strucna praksa 3
8.Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
9.Odnosi s javnošcu
11.Liderstvo

Члан организационог и програмског одбора и секретар симпозијума EMC 2011, EMC 2012, EMC 2013, EMC 2014, EMC 2015.

Кавалић Мила (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: 

 • mila.kavalic@tfzr.rs
 • milakavalic@gmail.com

Предмети:

Основне студије: 

 1. Пословно право и етика - предавања и вежбе
 2. Менаџмент људских ресурса - предавања и вежбе
 3. Управљање технолошким развојем - вежбе
 4. Менаџмент процесима рада - вежбе

 

Мастер студије: 

 1. Савремене методе и технике менаџмента  - предавања 
 2. Управљање креативним потенцијалима - вежбе 
 3. Увод у писање научног рада - вежбе
 4. Организационо понашање - вежбе 
 5. Менаџмент одрживог развоја - вежбе
 6. Менаџмент знања - вежбе

 

Докторске студије:

 1. Управљање и развој људских потенцијала - предавања

Бакатор Михаљ (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: mihalj.bakator@tfzr.rs

Предмети:

1. Инжењерство и иновације (вежбе) https://classroom.google.com/c/MjAxMTE5MzM5Mzgx?cjc=d4cu2hb


2. Управљање квалитетом (вежбе) https://classroom.google.com/c/MTkyODIzNTg3OTc1?cjc=cpr352k


3. Инжењерске методе (вежбе) https://classroom.google.com/c/MjAwMzkyMzA3MDg0?cjc=u7pwete


4. Теорија система (вежбе) https://classroom.google.com/c/NDExOTU2NTk1NzY1?cjc=v5ur622


5. Предузетништво (вежбе) https://classroom.google.com/c/MTU2ODc3ODc1MDI1?cjc=fyasqhl

6. ИТ предузетништво (вежбе) https://classroom.google.com/c/MTkyODIzNTg3OTkx?cjc=zm6rsnu

7. Основе финансија (вежбе) https://classroom.google.com/c/MjAwNzk2ODA0MDE3?cjc=btqe5tj

6. Методе управљања и одлучивања (вежбе)
7. Бизнис план (вежбе)
8. Одрживи развој (вежбе)

9.Менаџмент одрживог развоја
10.Менаџмент трендови

Ковач Драгана (Сарадник у настави)

05. 09. 2023.

Емаил: dragana.milosavljev@tfzr.rs

Предмети:

1. Управљање променама
2. Основе економије
3. Организациона култура
4. Менаџмент
5. Економика предузећа
6. Управљање процесима рада
7. Односи са јавношћу
8. Лидерство
10. Стратегијски менаџмент
11. Пословна екологија
12. Основе финансија
13. Финансијски менаџмент
14.Савремене методе и технике менаџмента
15.Upravljanje ризиком
16. Увод у писање научног рада

Глуваков Верица (Сарадник у настави)

06. 09. 2023.

Емаил: verica.gluvakov@tfzr.rs

Предмети:

 1. Стратегијски менаџмент
 2. Управљање инвестицијама
 3. Маркетинг
 4. Финансијски менаџмент
 5. Управљање променама
 6. Управљање ризиком
 7. Односи са јавношћу
 8. Основе финансија
 9. Пословна комуникација
 10. Пословна екологија
 11. Бизнис план
 12. Управљање технолошким развојем

Угринов Стефан (Сарадник у настави)

05. 09. 2023.

Емаил: stefan.ugrinov@tfzr.rs

Десница Елеонора (Редовни професор - шеф катедре)

05. 09. 2023.

Email: eleonora.desnica@tfzr.rs

Предмети:

1. Индустријски дизајн
2. Основи машинских конструкција
3. Теоријска механика
4. Механика - Динамика
5. Mашински елементи
6. Машинско инжењерство у пракси
7. Конструисање машина
8. Рачунарско пројектовање
9. Машинско пројектовање CAD/CAМ
10. Машинске конструкције и механизација
11. Механика и механизми

Ђапић Нина (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: nina.djapic@tfzr.rs

Предмети:

1. Хемија
2. Хемија НИГ
3. Физичка и колоидна хемија
4. Биохемијски и микробиолошки принципи
5. Техника и технологија производње уља
6. Техника и технологија производње гаса
7. Биоенергетска горива

Марковић Милан (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил: milanzrmarkovic@gmail.com

 • Факултет: Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
 • Ужа специјалност: Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
  Уписано/завршено: 2014/2018.
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса
 • Тема дипломског рада: „Прикупљање и припрема за отпрему нафте и гаса сабирне и испусне станице Велебит“, 10. разред.
 • Магистарске студије: Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
 • ужа специјалност: машинство
 • Уписано/Завршено: 2018/
 • Мастер студије: Рударско-геолошко-грађевински факултет Универзитета у Тузли
 • Смер: бушотинска експлоатација минералних сировина
 • Уписано/Завршено: 2019/

Коматина Снежана (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: snezana.komatina@tfzr.rs

Предмети:

1. Историјат експлоатације нафте и гаса
2. Општа геологија
3. Индустријска геологија
4. Безбедност живота при експлоатацији и одржавању објеката за производњу нафте и гаса 1
5. Безбедност живота при експлоатацији и одржавању објеката за производњу нафте и гаса 2
6. Стручна пракса 2
7. Основи минералогије и петрографије

Јовановић Саша (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: sasa.jovanovic@tfzr.rs

Кабинет: 32

Телефон: 0628043603

Предмети:

 1. Основе бушења нафтних и гасних бушотина
 2. Подземна хидромеханика
 3. Хидродинамичка истраживања бушотина за производњу нафте и гаса
 4. Експлоатација гасних и нафтних бушотина
 5. Капитални ремонт бушотина
 6. Разрада нафтних и гасних налазишта 1
 7. Разрада нафтних и гасних налазишта 2

 

БИОГРАФИЈА
Др Саша М. Јовановић рођен је 11.06.1979. године у Врању. Основну и средњу
техничку школу, смер Машински техничар, завршио је у Горњем Милановцу. Ожењен, отац
је двоје деце.
Основне студије завршио на Рударско – геолошком факултету, одсек рударски на смеру:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина и израда подземних просторија.
Дипломирао је 2005. године.
Магистарске студије на Рударско – геолошком факултету уписао је 2005. године из области
рударства – технологија подземне експлоатације лежишта. Магистарску тезу под називом
"Модел стратешког одлучивања о нивоу производње у подземном руднику олова и цинка"
одбранио је 2008. године.
Докторску дисертацију на Рударско – геолошком факултету под називом " FUZZY
стохастички модел избора система отварања подземног рудника" одбранио је 2016. године.
Мастер студије завршио 2017. године на Техничком факултету "Михајло Пупин" у
Зрењанину, Универзитета у Новом Саду и то на студијском програму "Информатика и
техника у образовању" где је стекао звање Мастер професор технике и информатике.
Радио је у руднику и флотацији АД Рудник "Рудник". Затим прелази у руднике антимона
АД "Зајача" Лозница као директор сектора рударства. Потом је радио као директор рудника
злата олова и цинка "Леце" код Медвеђе. Бавио се и рударским истражним бушењем на
радном месту директора у друштву "Магма пром". Активно је учествовао у изради потребне
техничке документације за руднике у којима је радио. Такође је био ангажован у грчкој
компанији DEM-HELLAS, као стручни сарадник из области рударства.
Радио је на Факултету техничких наука, Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици као Универзитетски асистент са докторатом.
Данас ради на Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину, Универзитета у Новом
Саду, где је 2020. године изабран у звање доцента за ужу научну област Идустријско
инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
Аутор је више радова у међународним и домаћим часописима.

Бајић Дејан (Сарадник у настави)

05. 09. 2023.

Емаил: dejan.bajic@tfzr.rs

Предмети:

Конструисање машина
Транспортни системи
Механика 1
Механика и механизми
Механика - динамика

Радованчевић Дарко (Доцент - шеф катедре)

05. 09. 2023.

Емаил: darko.radovancevic@tfzr.rs

Предмети:

1.Електротехника и електроникa
2.Физика
3.Истраживање својстава физичких поља
4.Техничка физика

Продекан за финансије

Петровић Василије (Редовни професор)

06. 09. 2023.

Емаил: vasilije.petrovic@tfzr.rs

Љубојев Надежда (Редовни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: nadezda.ljubojev@tfzr.rs

Предмети:

1.Еколошко право и законодавство
2.Пословна етика и право
3.Правна заштита софтвера
4.Основи радног и социјалног права
5.Zaštita industrijskog dizajna
6.Компјутерско право

 

Гријак Ђурђа (Редовни професор)

06. 09. 2023.

Емаил: djurdja.grijak@tfzr.rs

Предмети:

1. Психологија
2. Развојна и педагошка психологија

Члан Друштва психолога Србије

Члан Удружења психолошких саветника, психотерапеута и коучева Србије

Рецензент у међународним часописима - Psihologija, Social Indicators Research, Polish Psychological Bulletin.

Стојанов Јелена (Ванредни професор)

05. 09. 2023.

Емаил: jelena.stojanov@tfzr.rs

Предмети:

 1. Вероватноћа и статистика
  2. Математичка анализа / Математика 2
  3. Теорија графова
  4. Нумеричка математика
  5. Одабрана поглавља из статистике

Члан програмског и организационог одбора конференције Conference of Information Technology and Development of Education - ITRO

Члан програмског одбора конференције International conference on Applied Internet and Information Technologies

Филип Снежана (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: snezana.filip@tfzr.rs

Предмети:

1.Технички системи у заштити квалитета воде и ваздуха
2.Хемијски феномени у инжењерству заштите животне средине
3.Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине
4.Прикупљање, припрема бушотинских флуида и еколошка безбедност
5.Корозија и заштита од корозије објеката за производњу нафте и гаса
6.Планирање и пројектовање заштите од пожара
7. Технички системи у заштити квалитета воде и ваздуха
8. Нега модних производа

Председник организационог одбора међународне конференције IIZS 2021

Вучковић Ђорђе (Доцент)

06. 09. 2023.

Емаил: djordje.vuckovic@tfzr.rs

Букхонка Надиа (Доцент)

05. 09. 2023.

Емаил: nadiia.bukhonka@tfzr.rs

Предмети:

1.Текстилни материјали
2.Механичка текстилна технологија
3.Конструкција равних текстилних производа
4.Нега модних производа
5.Технологија плетења
6.Пројектовање паметне одеће
7.Пројектовање текстилних производа

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43